برای مشاهده کارگاه های برگزار شده، روی نام استاد کلیک کنید.

آقای دکتر محمدعلی بشارت
نام دوره : سومين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1401/09/07
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/11/11

نام دوره : چهارمين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1401/07/26
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/08/25

نام دوره : نهمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1401/07/11
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/08/30

نام دوره : هشتمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1401/03/02
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/31

نام دوره : هشتمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1401/03/02
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/31

نام دوره : نهمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1401/02/07
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/25

نام دوره : نهمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1401/02/07
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/25

نام دوره : سومین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1400/08/04
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/10/07

نام دوره : هشتمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/10/01

نام دوره : هفتمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1400/07/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/09/08

نام دوره : هفتمین دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1400/04/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/05/01

نام دوره : برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1400/04/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/04/28

نام دوره : ششمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/11/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/12/13

نام دوره : پنجمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1399/09/24
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/11/27

نام دوره : پنجمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/09/04
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/10/03

نام دوره : دومين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1399/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/08/27

نام دوره : چهارمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/06/12
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/08/14

نام دوره : چهارمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1399/06/03
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/07/21

نام دوره : سومين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1398/10/12
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : دومین دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1398/07/11
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/09/21

نام دوره : دومين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/22

نام دوره : سومين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1398/07/09
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/08

نام دوره : اولین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1398/01/22
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : دومین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1398/01/20
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/04/26

نام دوره : اولين دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی
آغاز دوره : 1397/11/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/12/23

نام دوره : اولين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1397/07/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/09/15

نام دوره : اولين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1397/07/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/11/24

نام دوره : اولين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1397/07/03
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/11/23

نام دوره : هفدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1397/03/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/03/31

نام دوره : دهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1397/02/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/02/20

نام دوره : شانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1397/01/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/01/30

نام دوره : پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1396/12/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/12/10

نام دوره : نهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/09/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/09/09

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی تحلیلی(پیش نیاز دارد)
آغاز دوره : 1396/08/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/08/25

نام دوره : هشتمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/08/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/08/04

نام دوره : " چهاردهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی "
آغاز دوره : 1396/07/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/07/13

نام دوره : سیزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1396/02/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/02/28

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی تحلیلی
آغاز دوره : 1396/02/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/02/14

نام دوره : هفتمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/01/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/01/31

نام دوره : دوازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/12/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/12/19

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی
آغاز دوره : 1395/11/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/07

نام دوره : ششمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1395/09/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/25

نام دوره : " آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی2 "
آغاز دوره : 1395/09/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/04

نام دوره : دومین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی 1
آغاز دوره : 1395/07/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/29

نام دوره : یازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/07/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/15

نام دوره : دهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/07/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/08

نام دوره : پنجمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطراب وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1395/06/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/25

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان پارافیلیا
آغاز دوره : 1394/11/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/29

نام دوره : نهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/10/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/01

نام دوره : اولین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی 1
آغاز دوره : 1394/10/01
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/10/03

نام دوره : سومین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری
آغاز دوره : 1394/09/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/09/05

نام دوره : چهارمین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1394/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/21

نام دوره : هشتمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/08/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/07

نام دوره : هفتمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/07/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/07/16

نام دوره : ششمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/03/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/03/21

نام دوره : دومین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی
آغاز دوره : 1394/02/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/31

نام دوره : سومین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1394/02/15
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/17

نام دوره : دومین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1393/12/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/12/14

نام دوره : پنجمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/11/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/11/16

نام دوره : چهارمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/10/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/11/02

نام دوره : اولین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی
آغاز دوره : 1393/10/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/10/25

نام دوره : اولین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1393/10/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/10/18

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان پارافیلیا
آغاز دوره : 1393/10/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/10/11

نام دوره : سومین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/07/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/08/01

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/05/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/05/14

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/02/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/02/30

آقای دکتر مهدی منوچهری
نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای زندگی پيشرفته -20% تخفیف (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1401/11/23
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1401/12/21

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای زندگی پيشرفته -20% تخفیف (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1401/12/18

نام دوره : سي و هشتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/02/10

نام دوره : سي و هفتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/11/06

نام دوره : سي و ششمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/06/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/09/24

نام دوره : سي و چهارمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/02/25
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/05/04

نام دوره : سي و سومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/12/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/02/27

نام دوره : سي و يکمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/09/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/11/13

نام دوره : مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/08/22

نام دوره : سي امين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/08/22

نام دوره : بیست و نهمین دوره مربیگری مهارت های زندگی
آغاز دوره : 1400/04/19
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/06/10

نام دوره : دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/06/03

نام دوره : بیست و هشتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/12/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/03/05

نام دوره : بیست و هفتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/09/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/11/25

نام دوره : بیست و ششمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/06/29
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/09/12

نام دوره : بیست و پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/04/07
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/06/26

نام دوره : بیست و چهارمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادي) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/04/04

نام دوره : مديريت استرس در شرايط بحران
آغاز دوره : 1399/01/16
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/01/16

نام دوره : بیست و سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/11/26
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/01/27

نام دوره : بیست و دومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/09/16
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/11/19

نام دوره : بیست و یکمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/06/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/09/09

نام دوره : بیستمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/06/02
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/06/13

نام دوره : نوزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/04/29
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/05/27

نام دوره : هجدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/04/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/04/26

نام دوره : اولین دوره آموزش تسهیل گری
آغاز دوره : 1398/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/02

نام دوره : هفدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/04/01

نام دوره : شانزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/10/08
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/01/17

نام دوره : پانزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/08/26
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/10/01

نام دوره : چهاردهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/06/03
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/08/12

نام دوره : سیزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/05/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/05/17

نام دوره : دوازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/04/03
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/05/06

نام دوره : یازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/01/18
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/04/02

نام دوره : دهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/10/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/12/19

نام دوره : نهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/09/25

نام دوره : هشتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/10
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/06/25

نام دوره : هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/12/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/03/17

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس
آغاز دوره : 1395/10/26
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/10/26

آقای دکتر حسن حمیدپور
نام دوره : ششمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1402/06/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/06/03

نام دوره : ششمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1402/06/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/06/03

نام دوره : بيست و ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

نام دوره : بيست و ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

نام دوره : نهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : نهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : بیست و هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/10/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : بیست و هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/10/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : بيست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/09/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/09/11

نام دوره : بيست و نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/08/14

نام دوره : بيست و نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/08/14

نام دوره : بیست و هفتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/07/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/07/22

نام دوره : چهارمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1401/06/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/17

نام دوره : پنجمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1401/06/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/06/04

نام دوره : بيست و هشتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/05/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/05/29

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانی یکطرفه
آغاز دوره : 1401/04/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/04/17

نام دوره : چهارمین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1401/04/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/10

نام دوره : بیست و ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/04/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/09

نام دوره : بيست و سومين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/03/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/20

نام دوره : بيست و هفتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/02/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/02/10

نام دوره : بیست و پنجمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/01/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/01/19

نام دوره : بيست و دومين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/12/06

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1400/11/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/11/22

نام دوره : بيست و ششمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/11/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/11/16

نام دوره : بیست و چهارمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/10/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/10/17

نام دوره : بيست و پنجمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/09/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/09/06

نام دوره : بيست و يکمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/08/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/08/14

نام دوره : بیست و سومين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/07/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/30

نام دوره : سومين دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1400/07/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/29

نام دوره : بیست و دومین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/06/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/05

نام دوره : بیست و چهارمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/05/21
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/05/23

نام دوره : بیستمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/04/26

نام دوره : سومين دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1400/03/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/28

نام دوره : بيست و سومين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/03/24

نام دوره : بیست و یکمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/21

نام دوره : نوزدهمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/02/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/02/31

نام دوره : بيستمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/12/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/15

نام دوره : هجدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/11/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/03

نام دوره : بيست و دومين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/10/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/10/13

نام دوره : دومين دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1399/09/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/21

نام دوره : نوزدهمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/09/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/20

نام دوره : هفدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/08/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/08/16

نام دوره : بیست و یکمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/07/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/07/05

نام دوره : شانزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/06/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/06/28

نام دوره : هجدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/06/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/06/13

نام دوره : اولین دوره 50 ساعته درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1399/05/16
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1399/05/31

نام دوره : هفدهمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/05/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : بیستمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/04/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/04/28

نام دوره : نوزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/03/22
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/24

نام دوره : پانزدهمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/02/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/19

نام دوره : هيجدهمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/02/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/02/06

نام دوره : چهاردهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/12/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/12/02

نام دوره : اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1398/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/18

نام دوره : شانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/11/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/17

نام دوره : اولین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1398/11/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/11/04

نام دوره : سیزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/10/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/10/20

نام دوره : هفدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/09/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/09

نام دوره : پانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/08/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/23

نام دوره : دومین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1398/07/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/04

نام دوره : شانزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/06/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/06/16

نام دوره : دوازدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/06/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/08

نام دوره : دومین دوره رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمارگونه
آغاز دوره : 1398/04/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/04/28

نام دوره : چهاردهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/04/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : هشتمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1398/04/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/14

نام دوره : پانزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/03/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/03/25

نام دوره : چهارمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1398/03/09
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/03/10

نام دوره : اولین دوره روان درمانی بیماران مقاوم به درمان
آغاز دوره : 1398/02/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/27

نام دوره : سیزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/02/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/12

نام دوره : یازدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/02/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/06

نام دوره : دوازدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/12/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : یازدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/12/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/16

نام دوره : چهاردهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/12/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/12/11

نام دوره : سیزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/11/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/11/27

نام دوره : دوازدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/11/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/11/20

نام دوره : ششمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1397/10/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/10/28

نام دوره : سومین دوره کارگاه مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/10/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/10/21

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانی یک جانبه
آغاز دوره : 1397/10/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/10/07

نام دوره : دهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/09/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/30

نام دوره : دهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/09/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/09/16

نام دوره : یازدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/08/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/08/05

نام دوره : نهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/07/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/27

نام دوره : نهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/06/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/06/23

نام دوره : هفتمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1397/05/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/26

نام دوره : دهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/05/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/20

نام دوره : دومین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/05/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/05

نام دوره : رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمارگونه
آغاز دوره : 1397/04/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/04/21

نام دوره : هشتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/04/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/15

نام دوره : هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/04/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/04/01

نام دوره : رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1397/03/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/18

نام دوره : هفتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/02/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/02/28

نام دوره : پنجمین دوره روان درمانی برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1397/02/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/02/21

نام دوره : نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/02/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/02/08

نام دوره : هفتمین دوره آشنایی با تکنیکهای ذهن آگاهی(Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/01/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/01/23

نام دوره : هشتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1396/11/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/11/28

نام دوره : ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1396/11/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/11/20

نام دوره : چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1396/10/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/29

نام دوره : ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1396/10/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/28

نام دوره : ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/10/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/15

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه
آغاز دوره : 1396/09/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/09/17

نام دوره : هفتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1396/09/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/09/11

نام دوره : پنجمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness
آغاز دوره : 1396/08/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/08/25

نام دوره : " روان درمانى برای روان درمانگران "
آغاز دوره : 1396/07/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/21

نام دوره : چهارمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness
آغاز دوره : 1396/07/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/20

نام دوره : مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1396/07/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/07/07

نام دوره : پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/06/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/31

نام دوره : پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1396/05/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/05/27

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1396/05/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/05/06

نام دوره : " ششمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1396/04/15
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/04/17

نام دوره : چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/04/02

نام دوره : سومین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1396/03/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/03/25

نام دوره : " دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران "
آغاز دوره : 1396/02/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/02/21

نام دوره : دومین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1396/02/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/02/01

نام دوره : " پنجمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1396/01/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/01/19

نام دوره : چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1395/11/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/11/15

نام دوره : اولین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1395/10/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/23

نام دوره : سومین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1395/10/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/10/17

نام دوره : اولین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1395/10/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/09

نام دوره : " چهارمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1395/09/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/20

نام دوره : سومین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1395/08/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/08/14

نام دوره : "سومین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1395/06/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/13

نام دوره : دومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1395/05/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/05/15

نام دوره : دومین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1395/04/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/04/25

نام دوره : اولین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1394/12/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/12/07

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1394/09/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/09/27

نام دوره : " دومین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1394/09/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/09/07

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1394/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/04/26

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1394/04/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/04/11

نام دوره : " اولین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1394/03/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/03/30

آقای دکتر ابوالفضل محمدی
نام دوره : دومين دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT)
آغاز دوره : 1401/09/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/01

نام دوره : بیست و سومين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/09/11
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/12/06

نام دوره : بیست و یکمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/05/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/09/05

نام دوره : نوزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/02/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/05/01

نام دوره : هفدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/10/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/01/27

نام دوره : تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی
آغاز دوره : 1397/09/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1397/09/14

نام دوره : پانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/07/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/09/27

نام دوره : چهاردهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/03/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/06/13

نام دوره : دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/11/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/03/01

نام دوره : "تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی"
آغاز دوره : 1396/10/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1396/10/30

نام دوره : یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/09/24
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/12/18

نام دوره : دهمین دوره 100 ساعته درمان شناختی رفتاریCBT - 50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/10/18

نام دوره : نهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/09/10

نام دوره : هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/12
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/07/03

نام دوره : هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/01/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/05/13

نام دوره : ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/11/04
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/02/26

نام دوره : پنجمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/12/20

نام دوره : چهارمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/26
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/10/21

نام دوره : سومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/05/01
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/07/30

نام دوره : دومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/04/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/07/19

نام دوره : درمان فراشناختی اضطراب فراگیر
آغاز دوره : 1395/04/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/04/11

نام دوره : اولین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1394/11/26
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/03/10

آقای دکتر رضا مولودی
نام دوره : اولين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : اولين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : اولين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : چهل و چهارمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/09/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/02/11

نام دوره : چهل و چهارمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/09/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/02/11

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهل و سومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/07/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهل و سومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/07/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : دومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/07/15

نام دوره : دومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/07/15

نام دوره : چهل و دومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/05/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : چهل و دومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/05/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : دومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1400/12/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : چهلمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT )
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/20

نام دوره : چهلمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT )
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/20

نام دوره : اولین دوره سوپرویژن درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1400/11/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/12/15

نام دوره : سي و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : سي و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : اولين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی-40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/12
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/07/09

نام دوره : سی و پنجمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/22

نام دوره : سی و دومين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/09/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/01/30

نام دوره : سی امين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/06/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/09/21

نام دوره : بیست و هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1399/04/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/07/08

نام دوره : مداخلات شناختی رفتاری در مشکلات اضطرابی ناشی از بحران کرونا
آغاز دوره : 1399/03/21
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/03/21

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

خانم دکتر زهره عباسی
نام دوره : دهمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/10/30
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/12/13

نام دوره : پنجمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1402/07/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/23

نام دوره : هشتمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/11/09

نام دوره : ششمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول (ويژه مربيان و مشاوران)
آغاز دوره : 1401/09/20
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/20

نام دوره : يازدهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/08/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/08/29

نام دوره : هفتمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/06/12
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/07/24

نام دوره : چهارمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1401/05/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/22

نام دوره : سومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1401/05/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/09

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری کودک و نوجوان (pmt)
آغاز دوره : 1401/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/05/02

نام دوره : پنجمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1401/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/04/22

نام دوره : دومين دوره آموزش جنسی نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/18
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/18

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/04/12

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/29

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/22

نام دوره : سومين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/08

نام دوره : پنجمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1401/02/31
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/01

نام دوره : سومين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1401/02/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/02/25

نام دوره : هشتمين دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) - با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/02/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/05/23

نام دوره : سومين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/02/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/02/18

نام دوره : چهارمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1400/10/26
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/10/26

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/09/28

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/14

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/07

نام دوره : چهارمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1400/08/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/30

نام دوره : سومين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1400/08/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/23

نام دوره : دومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1400/08/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/16

نام دوره : دومين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/08/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/09

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی نوجوان pmt)
آغاز دوره : 1400/07/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/25

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی کودک pmt)
آغاز دوره : 1400/07/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/18

نام دوره : دومين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1400/07/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/11

نام دوره : هفتمين دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) - با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/07/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/10/04

نام دوره : مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/07/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/04

نام دوره : چهارمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1400/05/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/22

نام دوره : ششمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/05/02
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1400/06/07

نام دوره : سومین دوره تفسیر نقاشی کودک
آغاز دوره : 1400/04/31
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/04/31

نام دوره : سومين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1400/03/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/30

نام دوره : نهمين دوره تربیت جنسی نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/29

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/03/23

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/02

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/02/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/31

نام دوره : اولين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1400/02/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/29

نام دوره : دومين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1399/12/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/17

نام دوره : دومين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1399/12/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/12/14

نام دوره : اولين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1399/12/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/10

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/03

نام دوره : اولين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی نوجوان pmt)
آغاز دوره : 1399/11/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/26

نام دوره : اولين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی کودک pmt)
آغاز دوره : 1399/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/19

نام دوره : اولين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1399/11/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/11

نام دوره : اولين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1399/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/12

نام دوره : ششمين دوره کامل 100 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/11/04
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/02/12

نام دوره : اولين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/05

نام دوره : دهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/08/29
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/08/30

نام دوره : پنجمين دوره کامل 100 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/03/16

نام دوره : نهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1398/10/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/10/06

نام دوره : پنجمین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/05/10
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1398/06/14

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1398/03/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/03/03

نام دوره : چهارمین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : چهارمین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/11/30
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : هشتمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/11/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/19

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/08/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/08/11

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی (ADHD)
آغاز دوره : 1397/05/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/19

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/05/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/12

نام دوره : سومین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/12/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/03/10

نام دوره : سومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/10/14
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/11/19

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1396/10/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/07

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/06/08
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/09

نام دوره : " دومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف"
آغاز دوره : 1396/05/05
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/06/16

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوانان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/04/16

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/04/15

نام دوره : دومين دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/01/24
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/04/08

نام دوره : " اولين دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان"
آغاز دوره : 1395/11/13
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1395/12/18

نام دوره : اولين دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/12/19

نام دوره : اولين دوره قصه درمانی شناختی رفتاری با 50%تخفیف
آغاز دوره : 1395/08/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/08/28

خانم دکتر منصوره السادات صادقی
نام دوره : چهاردهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1401/12/10
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/12/12

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1401/11/27
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/11/29

نام دوره : بیست و دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1401/10/21
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/10/23

نام دوره : چهارمین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/10/15

نام دوره : چهاردهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/09/18

نام دوره : سومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1401/04/03
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/03

نام دوره : بیست و یکمین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1401/03/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/03/20

نام دوره : سيزدهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1401/01/24
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/01/26

نام دوره : بيستمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/11/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/11/29

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1400/11/06
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/11/08

نام دوره : اولین دوره کاربرد (MCMI) در مداخلات مربوط به زوجين (تست شخصيت ميلون)
آغاز دوره : 1400/10/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/24

نام دوره : دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1400/10/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/10

نام دوره : دومین دوره کاربرد (MMPI) در مداخلات مربوط به زوجين
آغاز دوره : 1400/10/09
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/09

نام دوره : سیزدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/09/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : نوزدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/08/21

نام دوره : هشتمین دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری
آغاز دوره : 1400/06/24
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/06/26

نام دوره : دوازدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/06/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/06/05

نام دوره : دوازدهمين دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1400/04/02
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/04/04

نام دوره : هجدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/03/10
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/03/10

نام دوره : يازدهمين دوره زوج درمانی شناختی-هیجانی-رفتاری يا (CBECT)
آغاز دوره : 1399/12/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/12/15

نام دوره : هفدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/11/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/12/01

نام دوره : اولين دوره بررسی الگوی رابطه زوجی بر اساس تفسیر نیمرخ mmpi زوجین
آغاز دوره : 1399/11/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/16

نام دوره : اولين دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/09

نام دوره : يازدهمين دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/03

نام دوره : هفتمين دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری
آغاز دوره : 1399/09/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/28

نام دوره : دومين دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1399/09/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/03

نام دوره : دهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق
آغاز دوره : 1399/06/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/06/21

نام دوره : شانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/05/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/05/31

نام دوره : دهمين دوره زوج درمانی شناختی- هیجانی-رفتاری یا (CBECT)
آغاز دوره : 1399/04/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/04/06

نام دوره : پانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/03/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/30

نام دوره : چهاردهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/02/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/02/05

نام دوره : نهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/11/04

نام دوره : سیزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/09/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/29

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی هیجان مدار
آغاز دوره : 1398/09/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/15

نام دوره : نهمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1398/08/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/09/01

نام دوره : ششمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1398/06/28
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/29

نام دوره : دوازدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/05/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/05/04

نام دوره : هشتمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1398/04/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/21

نام دوره : هشتمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/04/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/04/07

نام دوره : یازدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/02/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/02/13

نام دوره : دهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/12/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/12/10

نام دوره : هفتمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1397/11/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/12

نام دوره : هفتمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/10/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/10/14

نام دوره : نهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/08/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/09/02

نام دوره : پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/07/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/20

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/05/24
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/26

نام دوره : هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/04/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/04/29

نام دوره : ششمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1397/04/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/22

نام دوره : هفتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1396/12/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/12/18

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/11/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/11/06

نام دوره : پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1396/10/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/08

نام دوره : چهارمین دوره "مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی"
آغاز دوره : 1396/07/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/07/28

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/05/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/05/13

نام دوره : ششمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1396/04/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/04/15

نام دوره : چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1396/02/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/02/08

نام دوره : "سومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق"
آغاز دوره : 1395/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/12/06

نام دوره : پنجمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم وتفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/11/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/21

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1395/10/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/01

نام دوره : سومین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1395/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/08/21

نام دوره : چهارمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/06/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/19

نام دوره : زوج درمانی براساس غنی سازی روابط همسران
آغاز دوره : 1395/06/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/09

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1395/05/28
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/05/29

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1395/03/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/03/07

نام دوره : سومین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/02/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/02/10

نام دوره : دومین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1395/01/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/01/27

نام دوره : اولین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1394/11/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/11/12

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1394/11/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/10

نام دوره : دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1394/08/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/15

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1394/06/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/06/27

نام دوره : زوج درمانی بر اساس ارتقاء روابط همسران (مهارتهای حل تعارض و چگونگی تعامل با خانواده همسر)
آغاز دوره : 1394/05/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/23

نام دوره : زوج درمانی بر اساس ارتقاء روابط همسران (مهارتهای ارتباطی بین فردی موثر و چگونگی مدیریت خشم)
آغاز دوره : 1394/05/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/16

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1394/02/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/25

خانم دکتر سارا بنی هاشمی
نام دوره : دومین دوره فعال سازی رفتاری
آغاز دوره : 1401/09/03
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/09/04

نام دوره : ششمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1401/07/28
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/07/29

نام دوره : سي و پنجمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/04/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/05/28

نام دوره : چهل و يکمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته-40% تخفیف (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/02/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/02

نام دوره : سي و دومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/10/21
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : سی و چهارمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/13

نام دوره : درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/07/02

نام دوره : سی و سومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : سی و سومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : بیست و نهمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده)
آغاز دوره : 1399/04/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : بیست و نهمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده)
آغاز دوره : 1399/04/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : دومین دوره آشنایی با درمان شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

خانم دکتر کارینه طهماسیان
نام دوره : سومين دوره آموزش مهارتهاي زندگي کودکان
آغاز دوره : 1401/12/06
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/12/20

نام دوره : سومين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/29

نام دوره : چهارمين دوره کاربرد تکنيک هاي شناختی رفتاری در درمان اختلالات اضطرابی در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/08
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/11/22

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی کودکان
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/01

نام دوره : اولين دوره رفتار درمانی کودکان
آغاز دوره : 1401/10/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/17

نام دوره : هفتمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/03

نام دوره : هفتمين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1401/09/26
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/26

نام دوره : چهارمين دوره فرزندپروری (مدیریت مشکلات رفتاری کودکان)
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : دومين دوره مصاحبه بالینی كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1401/07/23
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/08/07

نام دوره : سومین دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (با 20% تخفیف)
آغاز دوره : 1401/07/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/20

نام دوره : سومين دوره آسيب شناسي رواني كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1401/07/02
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/07/16

نام دوره : اولين دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان
آغاز دوره : 1400/12/18
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : دومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان
آغاز دوره : 1400/12/11
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/12/13

نام دوره : دومین دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1400/11/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/11/29

نام دوره : دومین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 25 ساعت
پایان دوره : 1400/06/06

نام دوره : دومین دوره تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/04/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/16

نام دوره : دومين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1399/12/22
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : ششمين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1399/10/19
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/10/19

نام دوره : دومين دوره آسيب شناسي رواني و مصاحبه باليني كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1399/09/02
طول دوره : 20 ساعت
پایان دوره : 1399/09/05

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1399/08/30
طول دوره : 25 ساعت
پایان دوره : 1399/09/28

نام دوره : اولين دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (با 20% تخفیف)
آغاز دوره : 1399/08/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : چهارمین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1399/07/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/07/10

نام دوره : ششمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1399/07/08
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/07/08

نام دوره : اولین دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1399/04/25
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/04/25

نام دوره : پنجمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1399/04/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/04/24

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1399/03/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/10

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1399/02/10
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1399/02/26

نام دوره : اولين دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان
آغاز دوره : 1399/01/28
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1399/01/29

نام دوره : سومین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1398/12/01
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1398/12/01

نام دوره : چهارمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1398/11/30

نام دوره : اولین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان
آغاز دوره : 1398/11/02
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1398/11/18

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1398/09/06
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1398/09/22

نام دوره : اولین دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1398/08/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/08/23

نام دوره : اولین دوره آسیب شناسی و مصاحبه بالینی کودکان
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/07/25

نام دوره : سومین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/12/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/09

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1397/10/26
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1397/11/11

نام دوره : دومین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1397/09/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/29

نام دوره : اولین دوره مصاحبه بالینی کودکان
آغاز دوره : 1397/08/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/08/24

نام دوره : اولین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1397/07/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/07/26

نام دوره : اولين دوره پیشگیری از آسیب های طلاق در کودکان
آغاز دوره : 1397/07/03
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1397/07/05

نام دوره : اولين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1396/11/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/11/13

نام دوره : دومین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/09/24

نام دوره : "اولين دوره بازی درمانی شناختی رفتاری"
آغاز دوره : 1395/04/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/04/03

خانم دکتر بنفشه فرزین راد
نام دوره : بیست و هفتمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/03/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/04/17

نام دوره : بیست و پنجمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/11/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/01

نام دوره : بیست و چهارمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/09/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/10/27

نام دوره : بیستمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/05/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/06/15

نام دوره : هجدهمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/23
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/04/21

نام دوره : شانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/09/30
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی
آغاز دوره : 1397/09/02
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1397/09/02

نام دوره : سیزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/01/31
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/05/19

نام دوره : "تفسیر و گزارش نویسی نقاشی کودک, نوجوان و بزرگسال"
آغاز دوره : 1396/07/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/27

آقاي دکتر کامبیز کامکاری
نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ شخصیتی نمونه های بالینی به پرسشنامه های عینی شخصیت
آغاز دوره : 1401/11/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ شخصیتی نمونه های بالینی به پرسشنامه های عینی شخصیت
آغاز دوره : 1401/11/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره نسخه چهارم پرسشنامه بالینی چندوجهی میلون (MCMI)
آغاز دوره : 1401/11/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/16

نام دوره : اولین دوره نسخه چهارم پرسشنامه بالینی چندوجهی میلون (MCMI)
آغاز دوره : 1401/11/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/16

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم آزمون سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (BQ-DAPP)
آغاز دوره : 1401/11/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/09

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم آزمون سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (BQ-DAPP)
آغاز دوره : 1401/11/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/09

نام دوره : اولین دوره نسخه سوم تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/02

نام دوره : اولین دوره نسخه سوم تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/02

نام دوره : اولین دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره مرور پاسخ نمونه های بالینی به آزمون های برون فکن
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره مرور پاسخ نمونه های بالینی به آزمون های برون فکن
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره آزمون لکه های جوهر رورشاخ
آغاز دوره : 1401/10/10
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/10/18

نام دوره : اولین دوره آزمون لکه های جوهر رورشاخ
آغاز دوره : 1401/10/10
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/10/18

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت موضوع (TAT)
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/04

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت موضوع (TAT)
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/04

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1401/09/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/27

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1401/09/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/27

نام دوره : اولین دوره آزمون برون فکن دست
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : اولین دوره جامع آزمونهای برون فکن -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره آزمون برون فکن دست
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : اولین دوره جامع آزمونهای برون فکن -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ هوش در آزمودنی های بالینی با اختلالات عصبی - تحولی
آغاز دوره : 1401/09/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ هوش در آزمودنی های بالینی با اختلالات عصبی - تحولی
آغاز دوره : 1401/09/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/09/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/06

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/09/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/06

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/08/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/29

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/08/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/29

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد - بینه
آغاز دوره : 1401/08/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/22

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد - بینه
آغاز دوره : 1401/08/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/22

نام دوره : اولین دوره جامع تربیت آزمونگر بالینی -30% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 120 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره جامع آزمونهای هوش -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/15

نام دوره : اولین دوره جامع تربیت آزمونگر بالینی -30% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 120 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره جامع آزمونهای هوش -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/15

خانم دکتر لادن فتی
نام دوره : سی و هشتمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/28

نام دوره : سي و هشتمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/28

نام دوره : فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1400/04/24
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/04/25

نام دوره : فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1400/04/24
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/04/25

نام دوره : درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی
آغاز دوره : 1400/02/09
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/02/10

نام دوره : ششمين دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1400/01/19
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/01/20

نام دوره : سی و يکمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/08/01
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/09/14

نام دوره : پنجمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1399/04/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/04/20

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1399/02/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/19

نام دوره : چهارمين دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1399/02/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/12

نام دوره : چهارمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

نام دوره : سومین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/07/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/24

نام دوره : سومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/10

نام دوره : بیست و دومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/06/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/08/03

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی
آغاز دوره : 1398/06/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/06/27

نام دوره : سومین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1398/06/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/08

نام دوره : دومین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1398/02/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/27

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1398/02/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/20

نام دوره : دومین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/02/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/19

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری پنیک و گذرهراسی(آگورافوبیا)
آغاز دوره : 1397/09/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/23

نام دوره : اولین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1397/07/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/07/13

نام دوره : اولين دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1397/04/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/08

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1397/03/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/04

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی
آغاز دوره : 1397/03/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/03

آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد
نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری
آغاز دوره : 1395/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/24

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/09/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/09/28

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/10/19

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/08/23

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/07/17
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/07/17

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/07/11

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/04/19
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/05/31

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/03/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/03/23

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس-50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/02/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/02/28

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/02/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/03/22

نام دوره : اولین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1394/12/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/02/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت غلبه برخلق منفی
آغاز دوره : 1394/07/06
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/07/06

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت حل تعارض
آغاز دوره : 1394/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/06/30

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت جرات­مندی
آغاز دوره : 1394/03/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/24

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت خودآگاهی
آغاز دوره : 1394/03/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/23

نام دوره : اولین دوره مربیگری مهارت اعتماد بنفس و عزت نفس
آغاز دوره : 1394/03/04
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/04

خانم دکتر سمیه کهدوئی
نام دوره : يازدهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1401/12/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/12/08

نام دوره : ششمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1401/11/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/19

نام دوره : يازدهمين دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو
آغاز دوره : 1401/10/14
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/10/14

نام دوره : دومين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد
آغاز دوره : 1401/07/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/07/27

نام دوره : دهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1401/05/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/10

نام دوره : پنجمین دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1401/04/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/04/29

نام دوره : دهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/03/29
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/03/29

نام دوره : نهمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/12/03

نام دوره : نهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1400/10/05
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/05

نام دوره : هشتمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1400/06/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/18

نام دوره : هشتمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1400/06/11
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/06/11

نام دوره : چهارمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1400/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/04/22

نام دوره : سومين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/12/05
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/12/05

نام دوره : هفتمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1399/11/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/29

نام دوره : هفتمين دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1399/11/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/11/23

نام دوره : اولین دوره نمره گذاری و تفسیر آزمون16 عاملی کتل
آغاز دوره : 1399/11/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/14

نام دوره : اولين دوره اجرا و نمره گذاری آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1399/11/07
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/07

نام دوره : اولين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد
آغاز دوره : 1399/09/25
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/09/27

نام دوره : دومین دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/06/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/06/30

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده
آغاز دوره : 1399/06/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/06/20

نام دوره : سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت
آغاز دوره : 1399/06/19
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/06/19

نام دوره : ششمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1399/05/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/24

نام دوره : ششمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1399/05/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/23

نام دوره : دومین دوره کاربرد آزمون ها در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/05/21
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/05/21

نام دوره : اولين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/04/22

نام دوره : کاربرد آزمون ها در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/04/01
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/04/01

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت
آغاز دوره : 1398/11/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/25

نام دوره : اولین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده
آغاز دوره : 1398/11/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/24

نام دوره : پنجمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1398/08/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/03

نام دوره : پنجمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1398/08/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/02

نام دوره : چهارمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1398/05/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/05/04

نام دوره : چهارمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1398/05/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/05/03

نام دوره : سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1397/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/02

نام دوره : سومین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1397/11/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/05

نام دوره : سومین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1397/10/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/10/27

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1397/09/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/09

نام دوره : دومین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1397/06/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/06/02

نام دوره : " دومین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتادومین دور (MMPI2)"
آغاز دوره : 1397/01/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/01/24

نام دوره : اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت (NEO)
آغاز دوره : 1396/09/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/09/17

نام دوره : اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت با ۵۰% تخفیف
آغاز دوره : 1396/09/08
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1396/09/08

نام دوره : " اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)"
آغاز دوره : 1396/08/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/08/11

نام دوره : اولین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/29
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/30

نام دوره : اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست های شخصیت MMPI و NEO با 50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/17

گروه استادان
نام دوره : دومين دوره تخصصي درمان های موج سوم-20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/03
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : اولين دوره (مدیریت و کارآفريني)
آغاز دوره : 1401/07/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/07/09

نام دوره : دومین دوره آموزش تخصصي کاربردي مشاور مدرسه 100 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/31

نام دوره : اولین دوره تخصصي درمان های موج سوم
آغاز دوره : 1400/07/30
طول دوره : 46 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : تخصصي-کاربردي تربيت مشاور مدرسه
آغاز دوره : 1400/03/23
طول دوره : 84 ساعت
پایان دوره : 1400/04/04

خانم دکتر سارا گودرزی
نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی- نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1401/11/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/28

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی- نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1401/11/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/28

نام دوره : اولين دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال بی اختیاری ادرار و مدفوع در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/13

نام دوره : اولين دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال بی اختیاری ادرار و مدفوع در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/13

نام دوره : سومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : سومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/27

نام دوره : سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان
آغاز دوره : 1400/12/05
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/12/06

نام دوره : چهارمين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/04
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : مداخله شناختی رفتاری در سوگ كودكان
آغاز دوره : 1400/06/19
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/06/19

نام دوره : دومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1400/06/18
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/06/18

نام دوره : فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness) و (ACT)
آغاز دوره : 1400/06/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/03/28

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : دومين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : اولين دوره پرورش خلاقيت در كودكان
آغاز دوره : 1399/05/06
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/05/06

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (ACT)
آغاز دوره : 1399/05/04
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/05/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/04/19
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : اولین دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد Mindfulness
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد Mindfulness
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : چگونه درمانگر کودک شويم؟
آغاز دوره : 1399/03/25
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/03/25

نام دوره : "آسيب شناسی اختلالات شايع دوران كودكی"
آغاز دوره : 1396/10/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/22

نام دوره : "مصاحبه بالينی با كودك و والدين"
آغاز دوره : 1396/10/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/20

خانم دکتر اعظم نوفرستی
نام دوره : چهل و پنجمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : چهل و پنجمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : ششمین دوره درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی
آغاز دوره : 1401/10/08
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/10/09

نام دوره : هفتمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1401/09/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/09/11

نام دوره : اولین دوره درمان بر اساس ذهنیت های طرحواره ای
آغاز دوره : 1401/06/31
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/07/01

نام دوره : اولین دوره آشنایی با ذهنیت های طرحواره ای (رایگان)
آغاز دوره : 1401/06/17
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1401/06/17

آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
نام دوره : اولین دوره غنی سازی روابط زوجی و زناشویی
آغاز دوره : 1401/11/16
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/11/18

نام دوره : دومين دوره خانواده درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/10/29
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/10/30

نام دوره : سومين دوره خانواده درمانی سیستم ها
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/08/13

نام دوره : اولین دوره گشتالت درمانی
آغاز دوره : 1401/06/06
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/06/08

نام دوره : سومین دوره خانواده درمانی در اعتیاد نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/13

نام دوره : اولین دوره خانواده درمانی -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/08/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/10/05

نام دوره : اولین دوره خانواده درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/06/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/23

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی اعتیاد نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/25
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/25

نام دوره : دومين دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن)
آغاز دوره : 1400/02/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/30

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی اعتیاد
آغاز دوره : 1399/10/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/10/09

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن)
آغاز دوره : 1399/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/25

خانم دکتر مهرنوش اثباتی
نام دوره : سومين دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
آغاز دوره : 1401/06/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/06/25

نام دوره : سی و هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/06/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/26

نام دوره : دومين دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
آغاز دوره : 1400/05/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/05/22

نام دوره : اولين دوره درمان متمرکز بر شفقت (Compassion Focused Therapy-CFT)
آغاز دوره : 1399/05/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/05/10

آقای دکتر آرش رمضانی
نام دوره : ششمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/07/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/06

نام دوره : دومین دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/09/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/01

نام دوره : پنجمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/08/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/08/12

نام دوره : چهارمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1396/06/23
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/24

نام دوره : اولين دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان"
آغاز دوره : 1396/04/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/04/23

نام دوره : سومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1396/01/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/01/25

نام دوره : "اولين دوره زوج درمانی هیجان مدار"
آغاز دوره : 1395/10/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/10/03

نام دوره : دومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1395/08/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/08/07

نام دوره : "اولين دوره تربیت جنسی نوجوانان"
آغاز دوره : 1395/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/03/21

نام دوره : "اولين دوره تربیت جنسی کودک"
آغاز دوره : 1395/03/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/03/20

آقاي دکتر شهريار شهيدي
نام دوره : اولين دوره جامع روان درماني مثبت- 60 ساعته - 40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

نام دوره : اولين دوره جامع روان درماني مثبت- 60 ساعته - 40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

آقاي دکتر روح اله حدادی
نام دوره : اولين دوره جامع تربیت درمانگر سوءمصرف مواد براساس الگوی درمان نگهدارنده (MMT و Matrix) - 20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/19
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/10/08

نام دوره : اولين دوره جامع تربیت درمانگر سوءمصرف مواد براساس الگوی درمان نگهدارنده (MMT و Matrix) - 20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/19
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/10/08

آقاي دکتر حميد شمسي پور
نام دوره : اولين دوره آموزش درمانگر با رويکرد روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/26

آقای دکتر حميد پورشريفي
نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناسی برای بیماری‌های مزمن پزشکی-20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/26
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/12/15

نام دوره : دومین دوره مصاحبه انگیزشی
آغاز دوره : 1401/09/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/18

نام دوره : دومین دوره مداخله در بحران خودکشی
آغاز دوره : 1401/06/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : اولين دوره مداخله در بحران خودکشی
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولين دوره مصاحبه انگیزشی
آغاز دوره : 1400/11/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/11/22

آقای دکتر داود هزاره اي
نام دوره : دومین دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي
آغاز دوره : 1401/06/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/22

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
آغاز دوره : 1401/04/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/14

نام دوره : دومین دوره مصاحبه تشخیصی اضطراب و افسردگی و وسواس
آغاز دوره : 1401/03/23
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/24

نام دوره : اولين دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي
آغاز دوره : 1400/11/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/11/26

نام دوره : اولين دوره اصول پرسشگري در مشاوره و روان درماني
آغاز دوره : 1400/10/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/28

نام دوره : درمان اختلالات یادگیری کودکان
آغاز دوره : 1400/05/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/19

نام دوره : درمان اختلالات یادگیری نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/10

نام دوره : مصاحبه تشخیصی اضطراب و افسردگی و وسواس
آغاز دوره : 1400/02/12
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/02/13

آقای دکتر محمد ربیعی
نام دوره : اولین دوره تربیت مشاور تحصیلی _ شغلی -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/07/14
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/09/24

نام دوره : روشهای مقابله با فرسودگی شغلی
آغاز دوره : 1401/05/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/02

نام دوره : اولين دوره مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمان
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولین دوره مدیریت باورهای ناکارآمد
آغاز دوره : 1400/06/30
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1400/06/30

خانم دکتر فرشته موتابی
نام دوره : اولين دوره مداخلات روانشناختي در سوگ
آغاز دوره : 1400/10/22
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/22

نام دوره : چهارمين دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1400/07/14
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/07/15

نام دوره : سومين دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1399/09/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/07

نام دوره : اولين دوره مداخله در سوگ در دوران کرونا
آغاز دوره : 1399/04/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/04/04

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1398/07/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/07/05

نام دوره : اولین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1397/06/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/06/16

آقای دکتر سعید رضایی
نام دوره : اولين دوره تحلیل رفتار کاربردی (ABA) با ۵۰% تخفیف
آغاز دوره : 1396/08/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/08/04

نام دوره : اولين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD ) با ۵۰%تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/20

نام دوره : اولين دوره 50 ساعته تربیت مربی ویژه کودکان با اختلال اتیسم با 40 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/05/15
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/06/15

آقای دکتر مسعود جان بزرگی
نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری ( CBT مقدماتی) و طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1394/08/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/22

نام دوره : اولين دوره روان درمانی مبتنی بر روان بنه (cbt) پیشرفته
آغاز دوره : 1394/01/21
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1394/01/21

نام دوره : دومین کارگاه درمان شناختی رفتاری سطح مقدماتی
آغاز دوره : 1394/01/20
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1394/01/20

نام دوره : اولین کارگاه درمان شناختی رفتاری سطح مقدماتی
آغاز دوره : 1393/05/17
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/05/17

آقای دکتر آزاد الله کرمی
نام دوره : سومین دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1402/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/04/02

نام دوره : دومین دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1401/04/02
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/04/03

نام دوره : سومين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1401/03/30
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/03/31

نام دوره : دومين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1400/03/29
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/03/30

نام دوره : اولين دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1400/03/23
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/03/24

نام دوره : اولین دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/11/09

خانم دکتر شهربانو قهاری
نام دوره : سومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1402/10/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/10/08

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولین دوره حل تعارض زوجين
آغاز دوره : 1401/10/09
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/09

نام دوره : دومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1401/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/25

نام دوره : دومین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي
آغاز دوره : 1401/09/04
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/04

نام دوره : اولین دوره مشاوره طلاق
آغاز دوره : 1401/06/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/04

نام دوره : اولین دوره اتمام کار ناتمام هیجانی
آغاز دوره : 1401/05/07
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/05/07

نام دوره : اولین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1400/09/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
نام دوره : اولين دوره الکلیسم، از سبب شناسی تا درمان
آغاز دوره : 1401/12/03
طول دوره : 9 ساعت
پایان دوره : 1401/12/05

نام دوره : اولين دوره اختلالات شخصيت
آغاز دوره : 1401/05/19
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/05/21

نام دوره : دومین دوره داروشناسي بالینی در روانشناسی
آغاز دوره : 1401/02/29
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/02/30

نام دوره : اولين دوره تحلیل رفتار متقابل (TA)
آغاز دوره : 1401/01/01
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/01/01

آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
نام دوره : چهارمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1401/08/27
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/08/27

نام دوره : اولین دوره مشاوره و آموزش قبل از ازدواج
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : سومین دوره مقاله نويسي
آغاز دوره : 1401/05/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/14

نام دوره : اولین دوره شناخت ویژگیها و مواجهه با چالش های دوره نوجوانی
آغاز دوره : 1401/05/04
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/05/04

نام دوره : سومین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/04/12

نام دوره : مقاله نويسي
آغاز دوره : 1400/05/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/06

نام دوره : دومین دوره مدیریت رفتار نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1400/03/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/11

نام دوره : اولين دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1399/11/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/10

آقای دکتر باقر ثنائی
نام دوره : سومین دوره خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1398/09/15
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/09/15

نام دوره : دومین دوره خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1398/03/10
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/03/10

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1398/03/08
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/03/08

نام دوره : خانواده درمانی(مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1395/11/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/11/12

خانم دکتر اسما عاقبتی
نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/04/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/04/19

نام دوره : اولين دوره رفتاردرمانی اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/03/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/03/01

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/02/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/02/27

نام دوره : اولين دوره مربیگری فرزندپروری
آغاز دوره : 1394/01/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/01/22

آقای دکتر بهمن بهمنی
نام دوره : اولين دوره فنون مشاوره و روان درمانی
آغاز دوره : 1394/05/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/31

نام دوره : اولين دوره روان درمانگری وجودی
آغاز دوره : 1394/04/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/04/12

آقای دکتر عبداله امیدی
نام دوره : دومین دوره زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد 50درصد تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/07/02

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد
آغاز دوره : 1393/12/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/12/08

خانم دکتر فاطمه معین
نام دوره : سومین دوره واقعیت درمانی - 40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/05/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/05/07

نام دوره : اولین دوره رفتار مسئولانه ( مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب)
آغاز دوره : 1401/04/15
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1401/04/15

خانم دکتر سیمین حسینیان
نام دوره : هشتمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/14

نام دوره : هفتمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1401/03/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/03/13

نام دوره : ششمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1400/11/01
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/11/01

نام دوره : پنجمين دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1400/03/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/27

نام دوره : چهارمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/06/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/06/16

نام دوره : سومين دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/03/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/03/27

خانم دکتر نازنین هنرپروران
نام دوره : سومین دوره زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی
آغاز دوره : 1401/06/03
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/06/04

نام دوره : اولين دوره زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی
آغاز دوره : 1399/11/12
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1399/11/13

آقای دکتر مرتضی کشمیری
نام دوره : بيست و چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/06/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/06/25

آقاي مهندس امیرحسین وفقی
نام دوره : اولين دوره پرسونال برندینگ- -10% تخفیف
آغاز دوره : 1401/12/29
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/12/29

نام دوره : اولين دوره پرسونال برندینگ- -10% تخفیف
آغاز دوره : 1401/12/29
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/12/29

آقاي دکتر کیانوش زهراکار
نام دوره : اولين دوره درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری(REBT)
آغاز دوره : 1401/12/10
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/12/12

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
نام دوره : دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1398/08/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/08/27

نام دوره : دومین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1398/08/20
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/08/20

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1398/07/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/07/29

نام دوره : اولین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1398/07/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/07/22

خانم دکتر فاطمه السادات رازقی
نام دوره : دومین دوره تفسیر نقاشی کودک
آغاز دوره : 1401/11/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : اولين دوره تفسیر نقاشی کودک
آغاز دوره : 1399/11/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/30

آقای دکتر مجید محمودی مظفر
نام دوره : دومین دوره زبان بدن در مصاحبه تشخیصی و درمان
آغاز دوره : 1394/04/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/04/04

نام دوره : اولین دوره زبان بدن در مصاحبه تشخیصی و درمان
آغاز دوره : 1393/08/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1393/08/02

آقای دکتر وحید صادقی
نام دوره : اولین دوره تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS)
آغاز دوره : 1401/05/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/13

نام دوره : اولین دوره تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS)
آغاز دوره : 1401/05/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/13

آقای دکتر میرسعید جعفری
نام دوره : اولین دوره مهارتهای مشاوره با نوجوانان در مدرسه با تمرکز بر درمان راه حل محور
آغاز دوره : 1401/05/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/05/07

آقاي دکتر حسین پورشهریار
نام دوره : اولين دوره اصول مصاحبه بالینی و تشخیصي
آغاز دوره : 1401/11/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/11/21

آقای دکتر علیرضا عابدین
نام دوره : اولين دوره مقدماتی اصول و مبانی"روان درمانی کوتاه مدت عینی STOP"
آغاز دوره : 1394/08/28
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/08/29

خانم دکتر پروانه محمدخانی
نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن (mindfulness)
آغاز دوره : 1394/03/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/03/29

آقاي دکتر سعيد حسن زاده
نام دوره : اولين دوره مداخلات روانشناختی در ارزیابی و درمان لکنت
آغاز دوره : 1401/12/04
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

نام دوره : اولين دوره ارزیابی، تشخيص و درمان های غیر داروئی(ADHD)
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/06

آقاي دکتر عنايت اله شهيدي
نام دوره : اولين دوره خود هیپنوتیزم
آغاز دوره : 1401/12/18
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

آقاي دکتر محمدحسن نادري
نام دوره : اولين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1401/10/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1401/10/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولين دوره بایدها و نبایدهای روان درمانگری کودک (دوره رايگان)
آغاز دوره : 1401/07/20
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1401/07/20

آقای دکتر مهرداد دشتي
نام دوره : دومين دوره هوش هیجانی (EQ)
آغاز دوره : 1401/05/21
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/05/21

نام دوره : اولين دوره هوش هیجانی (EQ)
آغاز دوره : 1400/07/23
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/07/23

آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی
نام دوره : اولین دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT)
آغاز دوره : 1400/08/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/28

خانم دکتر فاطمه مجدی نسب
نام دوره : اولین دوره کلیات خدمات گفتاردرمانی، ارجاع و اهمیت کار تیمی
آغاز دوره : 1401/05/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/07

آقای دکتر مجید محمود علیلو
نام دوره : اولين دوره مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1393/10/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1393/10/26

آقای دکتر احسان فتوحی
نام دوره : "اولين دوره اصول و فنون مصاحبه انگیزشی"
آغاز دوره : 1394/11/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/11/02

آقای دکتر جواد خلعتبری
نام دوره : اولين دوره مقاله نویسی
آغاز دوره : 1396/12/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/12/11

آقای دکتر تقی پورابراهیم
نام دوره : اولین دوره واقعیت درمانی - 50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/05/31
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/05/31

آقای دکتر سامان نونهال
نام دوره : اولین دوره فعال سازی رفتاری (BA)
آغاز دوره : 1400/08/07
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/08/07

آقای دکتر امین رفیعی پور
نام دوره : اولین دوره داروشناسي بالینی در روانشناسی
آغاز دوره : 1400/07/21
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/07/21

متعاقبا اعلام می شود
نام دوره : پانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/09/09

طراحی سایت