کارگاه های روانشناسی
انتخاب تاریخ
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/08
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/07
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/09
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/09
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/10
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/02
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/11
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/11
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/09
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/13
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/13
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/14
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/13
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/15
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/13
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/16
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/13
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/17
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/15
ظرفیت باقیمانده : 80 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/30
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/30
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/17
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :2نفر
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/24
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/24
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 12,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/25
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/29
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/01
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/07
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/12
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/15
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,010,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/21
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/26
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,010,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/04
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :2نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/09
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/01
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/12
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/13
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/15
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/05
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/11
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/19
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/26
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/02
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/03
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/07
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/23
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/30
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/11
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/14
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/17
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/20
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/21
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/26
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/02
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/11
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/23
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/01
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/09
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/16
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/21
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/24
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/30
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/07
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/14
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/28
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/02
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/04
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/10
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/13
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/19
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/26
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/03
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/08
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/16
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
طراحی سایت