کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/15
مدت دوره : 10 ساعت
مبلغ : 3,710,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/14
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/16
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/14
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/21
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/19
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/27
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/26
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/05
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/19
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/12
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 42,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/26
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/19
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/03
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/26
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/10
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/02
مدت دوره : 30 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/02
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/03
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/24
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/24
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/17
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/30
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/26
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/30
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/07
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/12
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/14
مدت دوره : 12 ساعت
مبلغ : 4,450,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/15
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/16
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
طراحی سایت