کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/13
مهلت ثبت نام : 1399/12/11
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/14
مهلت ثبت نام : 1399/12/12
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/15
مهلت ثبت نام : 1399/12/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/16
مهلت ثبت نام : 1399/12/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/22
مهلت ثبت نام : 1399/12/20
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
رزرو
طراحی سایت