کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/19
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/19
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 32 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 11,880,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/22
مهلت ثبت نام : 1399/04/20
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/24
مهلت ثبت نام : 1399/04/22
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 44,100,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/24
مهلت ثبت نام : 1399/04/22
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/25
مهلت ثبت نام : 1399/04/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/26
مهلت ثبت نام : 1399/04/24
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/26
مهلت ثبت نام : 1399/04/24
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 44,100,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/28
مهلت ثبت نام : 1399/04/26
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 23,250,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 18,600,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/02
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر مهرنوش اثباتی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/04
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/06
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/09
مهلت ثبت نام : 1399/04/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/23
مهلت ثبت نام : 1399/05/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/24
مهلت ثبت نام : 1399/05/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/29
مهلت ثبت نام : 1399/05/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/07
مهلت ثبت نام : 1399/05/21
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 23,250,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/12
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/13
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/13
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/16
مهلت ثبت نام : 1399/06/04
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/20
مهلت ثبت نام : 1399/06/04
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 6,144,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/22
مهلت ثبت نام : 1399/06/04
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 13,950,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/25
مهلت ثبت نام : 1399/06/11
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : متعاقبا اعلام می شود
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 23,250,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/27
مهلت ثبت نام : 1399/06/11
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/03
مهلت ثبت نام : 1399/06/18
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/05
مهلت ثبت نام : 1399/06/18
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 13,950,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/08
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 2,880,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/09
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,880,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/09
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 11,520,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/10
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 12 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/01
مهلت ثبت نام : 1399/06/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 46,500,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/01
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/06
مهلت ثبت نام : 1399/07/22
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 11,520,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/15
مهلت ثبت نام : 1399/07/29
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/28
مهلت ثبت نام : 1399/08/12
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 11,520,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/29
مهلت ثبت نام : 1399/08/13
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 7,680,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/06
مهلت ثبت نام : 1399/08/20
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 7,680,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/11
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 2,880,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/12
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 2,880,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/13
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 12 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/20
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/21
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/22
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 13,950,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/27
مهلت ثبت نام : 1399/09/11
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 7,680,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/11
مهلت ثبت نام : 1399/09/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 7,680,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 23,250,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/10
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/18
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 13,950,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/29
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 11,520,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/13
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 11,520,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/15
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
طراحی سایت