کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/03
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/10
مدت دوره : 4 ساعت
مبلغ : 0 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/03
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/09
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/17
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/16
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/26
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/30
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/07
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/12
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/14
مدت دوره : 12 ساعت
مبلغ : 4,450,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/15
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/16
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
طراحی سایت