کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/30
مدت دوره : 50 ساعت
مبلغ : 7,200,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/28
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/02
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/08
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/12/06
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/09
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/12/08
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/09
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/12/07
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
طراحی سایت