کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/15
مهلت ثبت نام : 1399/09/13
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 11,160,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/17
مهلت ثبت نام : 1399/09/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 18,600,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/18
مهلت ثبت نام : 1399/09/16
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/20
مهلت ثبت نام : 1399/09/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/21
مهلت ثبت نام : 1399/09/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/24
مهلت ثبت نام : 1399/09/22
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 22,050,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/25
مهلت ثبت نام : 1399/09/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/27
مهلت ثبت نام : 1399/09/25
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/05
مهلت ثبت نام : 1399/09/18
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/11
مهلت ثبت نام : 1399/09/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/25
مهلت ثبت نام : 1399/10/09
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/27
مهلت ثبت نام : 1399/10/09
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/30
مهلت ثبت نام : 1399/10/09
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 32 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 11,900,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/04
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 18,600,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/04
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/07
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/07
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 60 نفر
مبلغ : 22,050,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 18,600,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/11
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/12
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر نازنین هنرپروران
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 4,630,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/14
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/18
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/25
مهلت ثبت نام : 1399/11/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/28
مهلت ثبت نام : 1399/11/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/29
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/29
مهلت ثبت نام : 1399/11/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فاطمه السادات رازقی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/02
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/05
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 1,535,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/09
مهلت ثبت نام : 1399/11/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/09
مهلت ثبت نام : 1399/11/21
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 11,160,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/13
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/15
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/16
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/22
مهلت ثبت نام : 1399/12/05
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
رزرو
طراحی سایت