کارگاه های روانشناسی
ا راهنمای ثبت نام
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/16
مهلت ثبت نام : 1399/01/16
مدت دوره : 1 ساعت
دوره مجازی
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 0 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/16
مهلت ثبت نام : 1399/01/16
مدت دوره : 2 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 0 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/25
مهلت ثبت نام : 1399/01/16
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر بنفشه فرزین راد
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 14,840,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/28
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 3,560,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/28
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 14,840,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/01/30
مهلت ثبت نام : 1399/01/18
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/03
مهلت ثبت نام : 1399/02/01
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 7,120,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/04
مهلت ثبت نام : 1399/02/02
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 7,120,000 ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/09
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 42,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/10
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 30 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/11
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 42,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/11
مهلت ثبت نام : 1399/01/26
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 4,740,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/18
مهلت ثبت نام : 1399/02/02
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 4,740,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/02/18
مهلت ثبت نام : 1399/02/02
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 4,740,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/03/06
مهلت ثبت نام : 1399/02/23
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/03/22
مهلت ثبت نام : 1399/03/06
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/03/22
مهلت ثبت نام : 1399/03/06
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر بنفشه فرزین راد
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/03/28
مهلت ثبت نام : 1399/03/13
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/02
مهلت ثبت نام : 1399/03/20
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/04
مهلت ثبت نام : 1399/03/20
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/07
مهلت ثبت نام : 1399/03/20
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/19
مهلت ثبت نام : 1399/04/03
مدت دوره : 32 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 11,880,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/19
مهلت ثبت نام : 1399/04/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/26
مهلت ثبت نام : 1399/04/10
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/04/28
مهلت ثبت نام : 1399/04/10
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/02
مهلت ثبت نام : 1399/04/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر مهرنوش اثباتی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/09
مهلت ثبت نام : 1399/04/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/11
مهلت ثبت نام : 1399/04/24
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/23
مهلت ثبت نام : 1399/05/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/24
مهلت ثبت نام : 1399/05/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/05/29
مهلت ثبت نام : 1399/05/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/07
مهلت ثبت نام : 1399/05/21
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/12
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 2,230,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/13
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/13
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/15
مهلت ثبت نام : 1399/05/28
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/20
مهلت ثبت نام : 1399/06/04
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/25
مهلت ثبت نام : 1399/06/11
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : متعاقبا اعلام می شود
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/06/27
مهلت ثبت نام : 1399/06/11
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/03
مهلت ثبت نام : 1399/06/18
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/08
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,230,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/09
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,230,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/09
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/10
مهلت ثبت نام : 1399/06/25
مدت دوره : 12 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 4,450,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/01
مهلت ثبت نام : 1399/06/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 37,100,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/06
مهلت ثبت نام : 1399/07/22
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/15
مهلت ثبت نام : 1399/07/29
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/28
مهلت ثبت نام : 1399/08/12
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/01
مهلت ثبت نام : 1399/08/12
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/06
مهلت ثبت نام : 1399/08/20
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/11
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 2,230,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/12
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 2,230,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/13
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 12 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 4,450,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/20
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/21
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/27
مهلت ثبت نام : 1399/09/11
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/11
مهلت ثبت نام : 1399/09/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,550,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/10
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 5,930,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/18
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 11,130,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/29
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/13
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,900,000 ریال
ثبت نام
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/15
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,970,000 ریال
ثبت نام
طراحی سایت