کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/04
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/02
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/06
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 8,650,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/04
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/11
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/17
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/02
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/18
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/02
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/24
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/05/25
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/01
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/16
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/03
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 8,650,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/16
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/15
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 40,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/04
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/15
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/30
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/19
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 40,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/01
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/20
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 40,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/02
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/21
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 40,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/05/03
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/06/23
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/06
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/02
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 14,400,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/20
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/03
مدت دوره : 18 ساعت
مبلغ : 5,180,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/20
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/05
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/20
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/10
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/27
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/13
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/06/27
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/19
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/07/03
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/26
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/07/10
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/07/26
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/07/10
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/03
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/07/17
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/10
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/07/24
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/19
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 8,650,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/08
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/22
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/08
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/08
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/08/30
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/15
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/06
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/22
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/09
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/22
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/15
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/08/29
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/20
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/06
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/23
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/06
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/23
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 14,400,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/06
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/13
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/30
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/13
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/06
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/20
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/08
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 8,650,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/10
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 14,400,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/12
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/20
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/04
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/26
مدت دوره : 30 ساعت
مبلغ : 8,640,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/27
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/28
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/02
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/18
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/05
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/18
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/11
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/25
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/02
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/25
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/30
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/16
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/02
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/16
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/08
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/23
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/09
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/23
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/14
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,700,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/15
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
طراحی سایت