کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/03
مهلت ثبت نام : 1399/07/02
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/08
مهلت ثبت نام : 1399/07/06
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/07/10
مهلت ثبت نام : 1399/07/08
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/01
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 37,200,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/01
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/02
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 30,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/02
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 20 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 7,680,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/05
مهلت ثبت نام : 1399/07/15
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 59 نفر
مبلغ : 22,050,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/15
مهلت ثبت نام : 1399/07/29
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/28
مهلت ثبت نام : 1399/08/12
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/29
مهلت ثبت نام : 1399/08/13
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/08/30
مهلت ثبت نام : 1399/08/13
مدت دوره : 25 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 9,600,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/04
مهلت ثبت نام : 1399/08/13
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 60 نفر
مبلغ : 22,050,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/06
مهلت ثبت نام : 1399/08/20
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/15
مهلت ثبت نام : 1399/08/27
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 11,160,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/20
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/21
مهلت ثبت نام : 1399/09/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/09/27
مهلت ثبت نام : 1399/09/11
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/05
مهلت ثبت نام : 1399/09/18
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/10/11
مهلت ثبت نام : 1399/09/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/02
مهلت ثبت نام : 1399/10/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/07
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,600,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/09
مهلت ثبت نام : 1399/10/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/16
مهلت ثبت نام : 1399/10/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 6,140,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/11/29
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/02
مهلت ثبت نام : 1399/11/14
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 13,950,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/13
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 9,220,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/15
مهلت ثبت نام : 1399/11/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 3,070,000 ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1399/12/22
مهلت ثبت نام : 1399/12/05
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 1,920,000 ریال
کلیک
طراحی سایت