کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/07/27
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/07/26
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/02
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/07/30
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/03
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/01
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/07
مدت دوره : 40 ساعت
مبلغ : 4,800,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/05
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/10
مدت دوره : 4 ساعت
مبلغ : 480,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/08
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 960,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/09
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/11
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :2نفر
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/23
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/09
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/08/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/09
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/01
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/16
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/07
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/23
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/09
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/23
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/16
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/30
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 960,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/08/30
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/21
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/07
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/24
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 12,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/07
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/07
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/09/30
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/14
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/02
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 7,200,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/06
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/07
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/14
مدت دوره : 50 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/28
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/14
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/09/28
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/20
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/05
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/21
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/05
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/28
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/12
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/10/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/12
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/02
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 12,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/12
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/04
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/10
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/26
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/13
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/10/26
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/19
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/03
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/26
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/10
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/11/26
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 12,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/10
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/03
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,840,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/17
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/08
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 7,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/24
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/11
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,920,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/11/24
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/12/16
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,760,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1396/12/01
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
طراحی سایت