کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/02
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/05/31
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/07
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/05
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/07
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/05
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/14
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/23
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/05
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/27
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/28
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/06/28
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 37,100,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/12
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/04
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/19
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/04
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/19
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/09
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 42,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/26
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/10
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 42,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/26
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/10
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/26
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/10
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/26
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/11
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 42,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/06/26
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/22
مدت دوره : 4 ساعت
مبلغ : 1,480,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/09
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/09
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/07/29
مدت دوره : 4 ساعت
مبلغ : 1,480,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/16
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/08/02
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/16
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/08/03
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/16
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/08/08
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/07/23
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/08/23
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/07
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/08/30
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/14
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/06
مدت دوره : 30 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/07
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/11
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/28
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/13
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/15
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/14
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/28
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/16
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/08/28
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/09/27
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/12
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/12
مدت دوره : 80 ساعت
مبلغ : 42,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/09/26
امکان پرداخت اقساط
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/19
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/03
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/10/26
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/10
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/02
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/02
مدت دوره : 30 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/03
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/10/17
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/18
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/01
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/24
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,970,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/26
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 11,130,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/08
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/11/30
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/01
مدت دوره : 16 ساعت
مبلغ : 5,930,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/15
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/07
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/21
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/12
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 18,550,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/14
مدت دوره : 12 ساعت
مبلغ : 4,450,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/15
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 8,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1398/12/16
مدت دوره : 6 ساعت
مبلغ : 2,230,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1398/11/29
طراحی سایت