کارگاه های روانشناسی
انتخاب تاریخ
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/04
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/03
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/05
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/04
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/12
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/10
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/13
مدت دوره : 50 ساعت
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/11
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/14
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/12
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :1نفر
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/11/19
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/05
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/05
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :1نفر
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/11
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/26
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1395/12/17
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/11/26
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/17
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/24
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :3نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/24
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 12,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/25
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/01/29
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/01
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/12
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/15
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/21
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/26
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/02/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/04
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/09
مدت دوره : 24 ساعت
مبلغ : 6,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/03/25
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 1,680,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/01
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/12
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 10,500,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/04/15
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 5,000,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/05
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/19
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/26
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/05/26
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/23
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1396/06/30
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 3,360,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1395/12/19
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
طراحی سایت