کارگاه های روانشناسی
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/23
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/22
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/29
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/30
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 14,400,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/28
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/09/30
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/28
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/06
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/04
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/08
مدت دوره : 60 ساعت
مبلغ : 8,650,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/10
مدت دوره : 100 ساعت
مبلغ : 14,400,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/12
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/09/27
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/20
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/04
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/26
مدت دوره : 30 ساعت
مبلغ : 8,640,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/27
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/10/28
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/11
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/05
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/18
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/11
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/10/25
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 4,600,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/02
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر--رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/25
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/09
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/11/30
مدت دوره : 50 ساعت
مبلغ : 7,200,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/16
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/02
مدت دوره : 16 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/16
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :4نفر
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/08
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت هتل آقایان(رایگان) : 0نفر
مبلغ : 6,900,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/23
ظرفیت هتل بانوان(رایگان) :0نفر
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/09
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/23
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
تاریخ شروع کلاس : 1397/12/17
مدت دوره : 8 ساعت
مبلغ : 2,300,000 ریال
مهلت ثبت نام : 1397/11/30
طراحی سایت