موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
تاریخ شروع کلاس : 1403/04/10
مهلت ثبت نام : 1403/04/08
مدت دوره : 78 ساعت
دوره حضوری
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 93,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/04/12
مهلت ثبت نام : 1403/04/10
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/07/17
مهلت ثبت نام : 1403/06/27
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/10/18
مهلت ثبت نام : 1403/09/27
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر محمد حسن آسایش
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 3,410,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر رضا گرجی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 1,380,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر سالومه حیدرپور
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 1,500,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر ریحانه شریف
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 2,690,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر فاطمه کربلائی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 700,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر الهام موسویان
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 3,000,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 2,900,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر محمد حسن آسایش
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 1,500,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر دنا عدیلی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,600,000ریال
کلیک
طراحی سایت