موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/15
مهلت ثبت نام : 1402/07/13
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 41,730,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/27
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 304 ساعت
دوره حضوری
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
325,280,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 325,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/27
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 4 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
4,280,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر الهام موسویان
ظرفیت باقیمانده : 48 نفر
مبلغ : 3,000,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 49 نفر
مبلغ : 2,900,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : آقای دکتر محمد حسین آسایش
ظرفیت باقیمانده : 50 نفر
مبلغ : 1,500,000ریال
کلیک
دوره افلاین ویژه عموم
استاد : خانم دکتر دنا عدیلی
ظرفیت باقیمانده : 50 نفر
مبلغ : 2,600,000ریال
کلیک
طراحی سایت