کارگاه ها
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1401/02/29
مهلت ثبت نام : 1401/02/27
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/02/31
مهلت ثبت نام : 1401/02/29
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/02
مهلت ثبت نام : 1401/02/31
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 31,200,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/06
مهلت ثبت نام : 1401/03/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر فاطمه مجدی نسب
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
6,600,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فاطمه مجدی نسب
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/07
مهلت ثبت نام : 1401/03/05
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/13
مهلت ثبت نام : 1401/02/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/18
مهلت ثبت نام : 1401/03/03
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/19
مهلت ثبت نام : 1401/03/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/21
مهلت ثبت نام : 1401/03/03
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/23
مهلت ثبت نام : 1401/03/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/23
مهلت ثبت نام : 1401/03/03
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/26
مهلت ثبت نام : 1401/03/10
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/26
مهلت ثبت نام : 1401/03/10
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/28
مهلت ثبت نام : 1401/03/10
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/29
مهلت ثبت نام : 1401/03/10
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/03/30
مهلت ثبت نام : 1401/03/10
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 6,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/02
مهلت ثبت نام : 1401/03/17
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 6,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/03
مهلت ثبت نام : 1401/03/17
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/04
مهلت ثبت نام : 1401/03/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/07
مهلت ثبت نام : 1401/03/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/09
مهلت ثبت نام : 1401/03/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/10
مهلت ثبت نام : 1401/03/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/12
مهلت ثبت نام : 1401/03/24
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/16
مهلت ثبت نام : 1401/03/31
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر میرسعید جعفری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/17
مهلت ثبت نام : 1401/03/31
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/18
مهلت ثبت نام : 1401/03/31
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/22
مهلت ثبت نام : 1401/04/07
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/23
مهلت ثبت نام : 1401/04/07
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/23
مهلت ثبت نام : 1401/04/07
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/25
مهلت ثبت نام : 1401/04/07
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/29
مهلت ثبت نام : 1401/04/14
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/04/31
مهلت ثبت نام : 1401/04/14
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/03
مهلت ثبت نام : 1401/04/14
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
47,520,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/05
مهلت ثبت نام : 1401/04/21
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فاطمه معین
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 95,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/07
مهلت ثبت نام : 1401/04/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/08
مهلت ثبت نام : 1401/04/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/09
مهلت ثبت نام : 1401/04/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/12
مهلت ثبت نام : 1401/04/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/14
مهلت ثبت نام : 1401/04/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/21
مهلت ثبت نام : 1401/05/04
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهرداد دشتي
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/05/27
مهلت ثبت نام : 1401/05/11
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/03
مهلت ثبت نام : 1401/05/18
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر نازنین هنرپروران
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/04
مهلت ثبت نام : 1401/05/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/06
مهلت ثبت نام : 1401/05/18
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/11
مهلت ثبت نام : 1401/05/25
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/11
مهلت ثبت نام : 1401/05/25
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 3,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/12
مهلت ثبت نام : 1401/05/25
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 19,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/17
مهلت ثبت نام : 1401/06/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/18
مهلت ثبت نام : 1401/06/01
مدت دوره : 40 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
26,400,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/20
مهلت ثبت نام : 1401/06/01
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/22
مهلت ثبت نام : 1401/06/08
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/23
مهلت ثبت نام : 1401/06/08
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مرتضی کشمیری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/24
مهلت ثبت نام : 1401/06/08
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر مهرنوش اثباتی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/06/31
مهلت ثبت نام : 1401/06/15
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/04
مهلت ثبت نام : 1401/06/15
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
47,520,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/07
مهلت ثبت نام : 1401/06/22
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمد ربیعی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/22
مهلت ثبت نام : 1401/07/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/27
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/05
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/09
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/12
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/19
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/19
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/21
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/27
مهلت ثبت نام : 1401/08/10
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 3,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/04
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/06
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
29,700,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/10
مهلت ثبت نام : 1401/08/24
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/16
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/18
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/18
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فاطمه مجدی نسب
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/20
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/24
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/24
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/28
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
47,520,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/02
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/02
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 19,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/16
مهلت ثبت نام : 1401/09/29
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/21
مهلت ثبت نام : 1401/10/05
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/28
مهلت ثبت نام : 1401/10/13
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/05
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
38,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 31,680,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/12
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/13
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/14
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/23
مهلت ثبت نام : 1401/11/04
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/27
مهلت ثبت نام : 1401/11/11
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/05
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/07
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/10
مهلت ثبت نام : 1401/11/25
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
طراحی سایت