کارگاه ها
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/19
مهلت ثبت نام : 1401/11/19
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/20
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر حسین پورشهریار
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/27
مهلت ثبت نام : 1401/11/25
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/28
مهلت ثبت نام : 1401/11/26
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
6,600,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/29
مهلت ثبت نام : 1401/11/27
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
6,600,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/29
مهلت ثبت نام : 1401/11/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/03
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 9 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 5,940,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/04
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر سعيد حسن زاده
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/05
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
13,200,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/06
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/07
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/10
مهلت ثبت نام : 1401/11/25
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کیانوش زهراکار
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/10
مهلت ثبت نام : 1401/11/25
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/18
مهلت ثبت نام : 1401/12/02
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر عنايت اله شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/29
مهلت ثبت نام : 1401/12/28
مدت دوره : 10 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي مهندس امیرحسین وفقی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
9,900,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي مهندس امیرحسین وفقی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 8,500,000ریال
کلیک
طراحی سایت