کارگاه ها
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/26
مهلت ثبت نام : 1400/02/24
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 5,100,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/27
مهلت ثبت نام : 1400/02/25
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 24,260,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/28
مهلت ثبت نام : 1400/02/26
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 24,260,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/28
مهلت ثبت نام : 1400/02/26
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/30
مهلت ثبت نام : 1400/02/28
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/02/31
مهلت ثبت نام : 1400/02/29
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 40,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/06
مهلت ثبت نام : 1400/02/21
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/09
مهلت ثبت نام : 1400/02/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/11
مهلت ثبت نام : 1400/02/28
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/21
مهلت ثبت نام : 1400/03/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/22
مهلت ثبت نام : 1400/03/04
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/23
مهلت ثبت نام : 1400/03/04
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 5,100,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/25
مهلت ثبت نام : 1400/03/04
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/27
مهلت ثبت نام : 1400/03/11
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/28
مهلت ثبت نام : 1400/03/11
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/29
مهلت ثبت نام : 1400/03/11
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/03/30
مهلت ثبت نام : 1400/03/11
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/04/02
مهلت ثبت نام : 1400/03/18
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/04/22
مهلت ثبت نام : 1400/04/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/04/24
مهلت ثبت نام : 1400/04/08
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 6,120,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/04/24
مهلت ثبت نام : 1400/04/08
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/02
مهلت ثبت نام : 1400/04/15
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 15,300,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/05
مهلت ثبت نام : 1400/04/15
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/07
مهلت ثبت نام : 1400/04/22
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر نازنین هنرپروران
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 6,120,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/14
مهلت ثبت نام : 1400/04/29
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/14
مهلت ثبت نام : 1400/04/29
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/19
مهلت ثبت نام : 1400/04/29
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/21
مهلت ثبت نام : 1400/05/05
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/05/21
مهلت ثبت نام : 1400/05/05
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر مهرنوش اثباتی
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/03
مهلت ثبت نام : 1400/05/19
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/04
مهلت ثبت نام : 1400/05/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/05
مهلت ثبت نام : 1400/05/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/08
مهلت ثبت نام : 1400/05/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/12
مهلت ثبت نام : 1400/05/19
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 16,320,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/13
مهلت ثبت نام : 1400/05/26
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/16
مهلت ثبت نام : 1400/06/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/18
مهلت ثبت نام : 1400/05/26
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/19
مهلت ثبت نام : 1400/05/26
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/22
مهلت ثبت نام : 1400/06/02
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/24
مهلت ثبت نام : 1400/06/09
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/18
مهلت ثبت نام : 1400/06/30
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/29
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/30
مهلت ثبت نام : 1400/06/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/13
مهلت ثبت نام : 1400/07/27
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/19
مهلت ثبت نام : 1400/07/27
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/04
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 32 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 9,790,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/04
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/05
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/06
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/17
مهلت ثبت نام : 1400/08/25
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/25
مهلت ثبت نام : 1400/09/09
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/03
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/05
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/10
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/24
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/06
مهلت ثبت نام : 1400/11/21
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/14
مهلت ثبت نام : 1400/10/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/23
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/27
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/02
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/03
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 5,100,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/18
مهلت ثبت نام : 1400/12/03
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/29
مهلت ثبت نام : 1400/12/10
مدت دوره : 32 ساعت
دوره مجازی
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 20,000ریال
کلیک
طراحی سایت