کارگاه ها
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1400/06/30
مهلت ثبت نام : 1400/06/28
مدت دوره : 2 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمد ربیعی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 0ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/03
مهلت ثبت نام : 1400/07/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/03
مهلت ثبت نام : 1400/07/01
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/10
مهلت ثبت نام : 1400/07/08
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/14
مهلت ثبت نام : 1400/06/30
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,120,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/17
مهلت ثبت نام : 1400/06/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/18
مهلت ثبت نام : 1400/06/30
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/19
مهلت ثبت نام : 1400/06/30
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 24,260,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/21
مهلت ثبت نام : 1400/07/06
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر امین رفیعی پور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/21
مهلت ثبت نام : 1400/07/06
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 24,260,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/23
مهلت ثبت نام : 1400/07/06
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهرداد دشتي
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/24
مهلت ثبت نام : 1400/07/06
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/28
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر لادن فتی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 51,000,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/29
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/30
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/07/30
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 46 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 18,770,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/04
مهلت ثبت نام : 1400/07/13
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 24,260,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/07
مهلت ثبت نام : 1400/07/20
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر سامان نونهال
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/08
مهلت ثبت نام : 1400/07/20
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/13
مهلت ثبت نام : 1400/07/27
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/15
مهلت ثبت نام : 1400/07/27
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/19
مهلت ثبت نام : 1400/07/27
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/22
مهلت ثبت نام : 1400/08/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/27
مهلت ثبت نام : 1400/08/11
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/08/29
مهلت ثبت نام : 1400/08/11
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/04
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/04
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 32 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 29 نفر
مبلغ : 9,790,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/05
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/06
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/06
مهلت ثبت نام : 1400/08/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/13
مهلت ثبت نام : 1400/08/25
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/17
مهلت ثبت نام : 1400/09/02
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 31 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/18
مهلت ثبت نام : 1400/09/02
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/20
مهلت ثبت نام : 1400/09/02
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/25
مهلت ثبت نام : 1400/09/09
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/03
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/03
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/05
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/10
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/22
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/24
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/28
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 28 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/01
مهلت ثبت نام : 1400/10/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 30 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/01
مهلت ثبت نام : 1400/10/14
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/06
مهلت ثبت نام : 1400/11/21
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/14
مهلت ثبت نام : 1400/10/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 27 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/23
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/26
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 26 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/27
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 35 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/02
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 32 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/02
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 34 نفر
مبلغ : 5,100,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 33 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/18
مهلت ثبت نام : 1400/12/03
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
طراحی سایت