کارگاه ها
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/17
مهلت ثبت نام : 1400/09/15
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/18
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/19
مهلت ثبت نام : 1400/09/17
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
38,100,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/20
مهلت ثبت نام : 1400/09/18
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/25
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/09/26
مهلت ثبت نام : 1400/09/24
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمد ربیعی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/03
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/03
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/05
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/05
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر حميد شمسي پور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 30,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/16
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/09
مهلت ثبت نام : 1400/09/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/17
مهلت ثبت نام : 1400/09/29
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/22
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فرشته موتابی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/24
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/26
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/10/28
مهلت ثبت نام : 1400/10/07
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/01
مهلت ثبت نام : 1400/10/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/01
مهلت ثبت نام : 1400/10/14
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/06
مهلت ثبت نام : 1400/10/21
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/13
مهلت ثبت نام : 1400/10/28
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/14
مهلت ثبت نام : 1400/10/28
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/23
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 18,360,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/26
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/27
مهلت ثبت نام : 1400/11/05
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 12,240,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/11/28
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,060,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/02
مهلت ثبت نام : 1400/11/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 4,080,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 5,100,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/05
مهلت ثبت نام : 1400/11/19
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 8,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/11
مهلت ثبت نام : 1400/11/25
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 6,120,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/18
مهلت ثبت نام : 1400/12/03
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 6,120,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1400/12/18
مهلت ثبت نام : 1400/12/03
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 9,180,000ریال
کلیک
طراحی سایت