موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مبانی و مفاهیم اقتصاد و مدیریت شهری، شناسایی فعالیتهای اقتصادی در فضا و یادگیری روشهای تأمین مالی در پروژه های شهری بوده و  در حقیقت این دوره با هدف آموزش و توانمندسازی شرکت کنندگان در حوزه های اقتصاد و برنامه ریزی شهری و بهره برداری از ظرفیتها و پتانسیل های اقتصادی در سطح شهر و به تبع آن محلات پیش بینی شده است . همچنین آموزش بسترسازی در جهت بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار در سطح محلات از اهداف طراحی این دوره بوده است.

محورهای اصلی سرفصل های دوره:

· روش های تأمین مالی در پروژه های شهری

 • تجربیات جهانی شیوه های تأمین مالی شهرداری ها
 • رابطه شهر با بازار پول و سرمایه

· توسعه کسب و کارهای شهری

· تحلیل زنجیره ارزش و پویاییهای محله

 • تحلیل پویایی های بین مسائل و مشکلات محله و ارائه روابط علّی
 • فعالیت ها و ماموریتهای اصلی زنجیره ارزش
 • تدارکات )لجستیک(  ورودی
 • عملیات تولیدی
 • تدارکات )لجستیک( خروجی
 • بازاریابی و فروش
 • خدمات پس از فروش

· تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛

· اقتصاد حمل و نقل شهری؛

 • تقاضای سفر، الگوهای فعالیت و تغییرات سفر
 • هزینه ها ، عملکردهای هزینه برای حمل ونقل عمومی
 • قیمت گذاری حمل و نقل عمومی
 • سرمایه گذاری، تحلیل هزینه- فایده؛

· مکان یابی تسهیلات شهری

 • ضرورت مکان یابی تاسیسات شهری
 • عوامل موثر در مکانیابی
 • روشهای مکان یابی
 • ایجاد تأسیسات و تسسهیلات شهری؛
طراحی سایت