کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/07
مهلت ثبت نام : 1401/07/05
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمد ربیعی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/11
مهلت ثبت نام : 1401/07/09
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 31,200,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/14
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/18
مهلت ثبت نام : 1401/07/04
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
47,520,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/20
مهلت ثبت نام : 1401/07/06
مدت دوره : 2 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 0ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/22
مهلت ثبت نام : 1401/07/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/23
مهلت ثبت نام : 1401/07/04
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/26
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 31,200,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/27
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/30
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 120 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 55,440,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/30
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/07/30
مهلت ثبت نام : 1401/07/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/05
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/06
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 50 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر روح اله حدادی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
33,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر روح اله حدادی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 26,400,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/07
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/09
مهلت ثبت نام : 1401/07/19
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/12
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/12
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/13
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 4 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
3,300,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/14
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/14
مهلت ثبت نام : 1401/07/26
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/19
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/19
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/21
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/21
مهلت ثبت نام : 1401/08/03
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/27
مهلت ثبت نام : 1401/08/10
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 3,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/08/28
مهلت ثبت نام : 1401/08/10
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/03
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 26,400,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/03
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
29,700,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/03
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/04
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/05
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/05
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/07
مهلت ثبت نام : 1401/08/17
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر محمدعلی بشارت
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 74,880,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/09
مهلت ثبت نام : 1401/08/24
مدت دوره : 6 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
4,950,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/10
مهلت ثبت نام : 1401/08/24
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر سعيد حسن زاده
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/10
مهلت ثبت نام : 1401/08/24
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/12
مهلت ثبت نام : 1401/08/24
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/16
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/17
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر شهريار شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
29,700,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر شهريار شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/18
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حميد پورشريفي
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/19
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/20
مهلت ثبت نام : 1401/09/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/24
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/24
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/26
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 2,040,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/26
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/28
مهلت ثبت نام : 1401/09/08
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
47,520,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/09/30
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر ابوالفضل محمدی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/02
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/02
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 19,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/03
مهلت ثبت نام : 1401/09/15
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/09
مهلت ثبت نام : 1401/09/22
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/10
مهلت ثبت نام : 1401/09/22
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/10
مهلت ثبت نام : 1401/09/22
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/16
مهلت ثبت نام : 1401/09/29
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/17
مهلت ثبت نام : 1401/09/29
مدت دوره : 40 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 21,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/21
مهلت ثبت نام : 1401/10/05
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,960,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/21
مهلت ثبت نام : 1401/09/29
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کیانوش زهراکار
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/21
مهلت ثبت نام : 1401/10/05
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/24
مهلت ثبت نام : 1401/10/05
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/24
مهلت ثبت نام : 1401/10/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/10/29
مهلت ثبت نام : 1401/10/13
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/01
مهلت ثبت نام : 1401/10/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/05
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
38,000,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 31,680,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/06
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/06
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر سعيد حسن زاده
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/07
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر فاطمه السادات رازقی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
6,600,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر فاطمه السادات رازقی
ظرفیت باقیمانده : 17 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/08
مهلت ثبت نام : 1401/10/20
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/12
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 24 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/13
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
29,700,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 23,760,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/13
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر اعظم نوفرستی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 39,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/13
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
3,300,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/14
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/15
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر کامبیز کامکاری
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/16
مهلت ثبت نام : 1401/10/27
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/20
مهلت ثبت نام : 1401/11/04
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر حسین پورشهریار
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/23
مهلت ثبت نام : 1401/11/04
مدت دوره : 30 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
19,800,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 15,840,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/27
مهلت ثبت نام : 1401/11/11
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 22 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/28
مهلت ثبت نام : 1401/11/11
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
6,600,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 21 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/11/29
مهلت ثبت نام : 1401/11/04
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 2,640,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/03
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 9 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
ظرفیت باقیمانده : 19 نفر
مبلغ : 5,940,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/05
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 10,560,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/07
مهلت ثبت نام : 1401/11/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 25 نفر
مبلغ : 5,280,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/10
مهلت ثبت نام : 1401/11/25
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 23 نفر
مبلغ : 11,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/18
مهلت ثبت نام : 1401/12/01
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر عنايت اله شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1401/12/29
مهلت ثبت نام : 1401/12/09
مدت دوره : 1 ساعت
دوره مجازی
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 20,000ریال
تخفیف : دارد(توضیح بیشتر)
کلیک
طراحی سایت