موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/19
مهلت ثبت نام : 1402/03/18
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/20
مهلت ثبت نام : 1402/03/19
مدت دوره : 52 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 52,000,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/22
مهلت ثبت نام : 1402/03/20
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/22
مهلت ثبت نام : 1402/03/20
مدت دوره : 160 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 110,080,000ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/22
مهلت ثبت نام : 1402/03/20
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/22
مهلت ثبت نام : 1402/03/20
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 77,400,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/22
مهلت ثبت نام : 1402/03/20
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/25
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/25
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/28
مهلت ثبت نام : 1402/03/26
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/03/30
مهلت ثبت نام : 1402/03/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 2 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/01
مهلت ثبت نام : 1402/03/29
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر آزاد الله کرمی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/01
مهلت ثبت نام : 1402/03/30
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 30,960,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/02
مهلت ثبت نام : 1402/03/31
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/03
مهلت ثبت نام : 1402/04/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/05
مهلت ثبت نام : 1402/04/03
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/07
مهلت ثبت نام : 1402/03/24
مدت دوره : 1 ساعت
دوره مجازی
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 50,000ریال
تخفیف : دارد(توضیح بیشتر)
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/09
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 4 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/11
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/12
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/13
مهلت ثبت نام : 1402/03/23
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/15
مهلت ثبت نام : 1402/03/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
17,120,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/16
مهلت ثبت نام : 1402/03/30
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/19
مهلت ثبت نام : 1402/03/30
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
64,200,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/21
مهلت ثبت نام : 1402/04/06
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/23
مهلت ثبت نام : 1402/04/06
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 4,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/30
مهلت ثبت نام : 1402/04/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
8,560,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/04/30
مهلت ثبت نام : 1402/04/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/01
مهلت ثبت نام : 1402/04/13
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/02
مهلت ثبت نام : 1402/04/13
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 20,640,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/07
مهلت ثبت نام : 1402/04/20
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 23,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/12
مهلت ثبت نام : 1402/04/27
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 17,120,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/13
مهلت ثبت نام : 1402/04/27
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/19
مهلت ثبت نام : 1402/05/03
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 20,640,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/19
مهلت ثبت نام : 1402/05/03
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
27,720,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 22,200,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/25
مهلت ثبت نام : 1402/05/10
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/05/27
مهلت ثبت نام : 1402/05/10
مدت دوره : 50 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
42,800,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 34,400,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/02
مهلت ثبت نام : 1402/05/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/06
مهلت ثبت نام : 1402/05/17
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 38,520,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/09
مهلت ثبت نام : 1402/05/24
مدت دوره : 4 ساعت
دوره حضوری
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
4,280,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا گودرزی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/10
مهلت ثبت نام : 1402/05/24
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/12
مهلت ثبت نام : 1402/05/24
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/13
مهلت ثبت نام : 1402/05/24
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/17
مهلت ثبت نام : 1402/05/31
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/20
مهلت ثبت نام : 1402/05/31
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/24
مهلت ثبت نام : 1402/06/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/27
مهلت ثبت نام : 1402/06/07
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
64,200,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/27
مهلت ثبت نام : 1402/06/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/28
مهلت ثبت نام : 1402/06/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر داود هزاره اي
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/29
مهلت ثبت نام : 1402/06/14
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر شهريار شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
20,544,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر شهريار شهيدي
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 16,512,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/06/30
مهلت ثبت نام : 1402/06/14
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/06
مهلت ثبت نام : 1402/06/21
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/08
مهلت ثبت نام : 1402/06/21
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/08
مهلت ثبت نام : 1402/06/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/10
مهلت ثبت نام : 1402/06/21
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/14
مهلت ثبت نام : 1402/06/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/15
مهلت ثبت نام : 1402/06/28
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/19
مهلت ثبت نام : 1402/07/04
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 15,480,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/21
مهلت ثبت نام : 1402/07/04
مدت دوره : 5 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
5,350,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 4,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/22
مهلت ثبت نام : 1402/07/04
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/24
مهلت ثبت نام : 1402/07/04
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/27
مهلت ثبت نام : 1402/07/12
مدت دوره : 50 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 42,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/28
مهلت ثبت نام : 1402/07/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/28
مهلت ثبت نام : 1402/07/12
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/07/29
مهلت ثبت نام : 1402/07/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/03
مهلت ثبت نام : 1402/07/18
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/06
مهلت ثبت نام : 1402/07/18
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/07
مهلت ثبت نام : 1402/07/18
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 30,960,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/12
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
8,560,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/12
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/13
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/15
مهلت ثبت نام : 1402/07/25
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/17
مهلت ثبت نام : 1402/08/02
مدت دوره : 24 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 20,640,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/18
مهلت ثبت نام : 1402/08/02
مدت دوره : 24 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
27,720,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 22,200,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/20
مهلت ثبت نام : 1402/08/02
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/23
مهلت ثبت نام : 1402/08/09
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/08/29
مهلت ثبت نام : 1402/08/09
مدت دوره : 100 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
64,200,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/01
مهلت ثبت نام : 1402/08/16
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/03
مهلت ثبت نام : 1402/08/16
مدت دوره : 4 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
4,280,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقاي دکتر محمدحسن نادري
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/03
مهلت ثبت نام : 1402/08/16
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/04
مهلت ثبت نام : 1402/08/16
مدت دوره : 16 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 13,760,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/09
مهلت ثبت نام : 1402/08/22
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/10
مهلت ثبت نام : 1402/08/23
مدت دوره : 5 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 4,300,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/13
مهلت ثبت نام : 1402/08/23
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/13
مهلت ثبت نام : 1402/08/23
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 18 نفر
مبلغ : 41,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/16
مهلت ثبت نام : 1402/08/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/18
مهلت ثبت نام : 1402/08/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/23
مهلت ثبت نام : 1402/09/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/25
مهلت ثبت نام : 1402/09/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/29
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 15,480,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/30
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/02
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 8,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/07
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 38,700,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/07
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/14
مهلت ثبت نام : 1402/09/28
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 8,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/19
مهلت ثبت نام : 1402/10/19
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 38,520,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/23
مهلت ثبت نام : 1402/10/05
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/28
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/28
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر ابوالفضل محمدی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/30
مهلت ثبت نام : 1402/10/29
مدت دوره : 20 ساعت
دوره حضوری
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 50,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/30
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 23,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/01
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/02
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/04
مهلت ثبت نام : 1402/11/17
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
51,360,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 41,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/06
مهلت ثبت نام : 1402/10/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/11
مهلت ثبت نام : 1402/10/26
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/13
مهلت ثبت نام : 1402/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/20
مهلت ثبت نام : 1402/11/03
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 13 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/23
مهلت ثبت نام : 1402/11/02
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/25
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 15,480,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/26
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/29
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/02
مهلت ثبت نام : 1402/11/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/10
مهلت ثبت نام : 1402/11/24
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/14
مهلت ثبت نام : 1402/11/24
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 12 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/22
مهلت ثبت نام : 1402/12/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
طراحی سایت