موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

مدیریت احساسات و هیجانات
ویژه عموم

مدرس دوره: خانم دکتر الهام موسویان

هزینه دوره
3,000,000 ریال

سرفصل دوره:
۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

بخش اول- چرا از ابراز احساسات واهمه داریم
۱۶ دقیقه
بخش دوم- آیا ابراز نکردن احساسات برای ما مضر است
۱۳ دقیقه
بخش سوم- احساسات اصلی کدامند
۱۱ دقیقه
بخش چهارم- چگونه می توانیم به طور صحیح احساسات خود را تجربه کنیم
۹ دقیقه
بخش پنجم- ابراز سالم خشم و قاطعیت
۹ دقیقه
بخش ششم- تعارضات عاطفی در رابطه بین فردی
۹ دقیقه
بخش هفتم- دلیل اضطراب مزمن چیست؟
۱۲ دقیقه
بخش هشتم- انواع اضطراب
۹ دقیقه
بخش نهم- تنظیم اضطراب
۱۱ دقیقه

طراحی سایت