موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

ویژگی های خانواده سالم و صمیمی
ویژه عموم

مدرس دوره: آقای دکتر اسماعیل سعدی پور

هزینه دوره
2,900,000 ریال

سرفصل دوره:
۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

بخش اول
۱۵ دقیقه
بخش دوم
۱۷ دقیقه
بخش سوم
۲۴ دقیقه
بخش چهارم
۵ دقیقه
بخش پنجم
۱۷ دقیقه

طراحی سایت