موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

اهمال کاري و غلبه بر آن
ویژه عموم

مدرس دوره: خانم دکتر سالومه حیدرپور -

هزینه دوره
1,500,000 ریال

سرفصل دوره:
50 دقیقه

بخش اول: اهمال کاری
10 دقیقه
بخش دوم: خود ارزیابی
18 دقیقه
بخش سوم: مراحل مقابله با ترسها
13 دقیقه
بخش چهارم: خودکارآمدی
8 دقیقه

طراحی سایت