موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

تقویت تاب‌آوری و نگرش مثبت
ویژه عموم

مدرس دوره: خانم دکتر ریحانه شریف -

هزینه دوره
2,690,000 ریال

سرفصل دوره:
1 ساعت و 21 دقیقه

بخش اول: مقدمات
26 دقیقه
بخش دوم: تغییرات زندگی
17 دقیقه
بخش سوم: نحوه مواجهه تاب آورانه با مشکلات زندگی
18 دقیقه
بخش چهارم: تکنیک ذهن آگاهی
20 دقیقه

طراحی سایت