موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

سبب شناسي شکست عاطفي و اهميت آن
ویژه عموم

مدرس دوره: خانم دکتر فاطمه کربلائی -

هزینه دوره
700,000 ریال

سرفصل دوره:
23 دقیقه

بخش اول: سبب شناسي شکست عاطفي و اهميت آن
23 دقیقه

طراحی سایت