اولين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/07/03 الی 1397/11/23
طول دوره 80ساعت
توضیحات

این دوره باCase Presentation برگزار می شود ساعت برگزاری این کارگاه روزهای سه شنبه 16 الی 20 می باشد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 40,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا

برنامه تخصصي تربيت درمانگر PTC براي ويژگي هاي مشکل ساز و اختلال هاي شخصيت، دو الي چهار دوره 20 هفته اي شخصيت درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون شخصيت درماني به روش PTC، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان ويژگي هاي مشکل ساز و اختلال هاي شخصيت، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي شخصيت درماني به روش PTC؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش PTC را به طور کامل و صحيح براي درمان ويژگي هاي مشکل ساز و اختلال هاي شخصيت به کار بندند. اين دوره در يک بازه 20 هفته اي، هر هفته يک بعد از ظهر به مدت 4 ساعت برگزار مي شود. هر دوره تربيت درمانگر PTC براي ويژگي هاي مشکل ساز و اختلال هاي شخصيت از 3 مهر شروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد. گذراندن دوره کارگاه آموزشي درمان رفتاري- سيستمي- تحليلي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني جهت شرکت در اين برنامه تخصصي تربيت درمانگر الزامي است. تذکر مهم: اين دوره که از 3 مهر 1397شروع مي شود به مدت دو سال مختص کساني است که دوره کارگاهي فوق الذکر را در سال هاي قبل گذرانده باشند. متقاضيان جديد پس از گذراندن دوره 20 هفته اي برنامه تخصصي روان درماني به روش PTC (دوره اول)، مي توانند در دوره تخصصي شخصيت درماني به روش PTC ويژه خودشان شرکت کنند. توجه: برنامه دوره هاي بعدي تربيت درمانگر PTC براي ويژگي هاي مشکل ساز و اختلال هاي شخصيت متعاقباً اعلام مي شود.

طراحی سایت