اولين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/07/05 الی 1397/09/15
طول دوره 80ساعت
توضیحات

این دوره باCase Presentation برگزار می شود ساعت برگزاری این کارگاه روزهای پنج شنبه 8 الی 16 می باشد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 40,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا

برنامه تخصصي تربيت سکس درمانگر، چهار الي شش دوره 10 هفته اي سکس درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون سکس درماني، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي سکس درماني؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش ها و فنون سکس درماني را به طور کامل و صحيح براي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي به کار بندند. اين دوره در يک بازه 10 هفته اي، هر هفته يک روز به مدت 8 ساعت برگزار مي شود. هر دوره سکس درماني مشکلات و اختلال هاي جنسي از 5 مهر شروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد.توجه: برنامه دوره هاي بعدي تربيت سکس درمانگر PTC براي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي متعاقباً اعلام مي شود.

طراحی سایت