موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
تاریخ شروع کلاس : 1403/04/10
مهلت ثبت نام : 1403/04/08
مدت دوره : 78 ساعت
دوره حضوری
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 93,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/04/12
مهلت ثبت نام : 1403/04/10
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 3 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/07/17
مهلت ثبت نام : 1403/06/27
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1403/10/18
مهلت ثبت نام : 1403/09/27
مدت دوره : 52 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 20 نفر
مبلغ : 54,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
طراحی سایت